راهنمای تعیین سایز انگشتر

برای تعیین سایز انگشتر خود مراحل زیر را انجام داده و با استفاده از جدول زیر سایز انگشتر خود را به دست آورید.

1- کاغذ را به شیوه صحیح مطابق شکل به دور انگشت خود بپیچید.

2- محلی که کاغذ به هم می رسد را با مداد یا خودکار علامت گذاری کنید.

3- کاغذ را روی خطکش گذاشته و عدد میلی متر آن را یادداشت کرده و با استفاده از جدول زیر سایز انگشتر خود را به دست آورید.

اندازه دور انگشت

سایز

55 میلی متر

49

56 میلی متر

50

57 میلی متر

51

58 میلی متر

52

59 میلی متر

53

60 میلی متر

54

61 میلی متر

55

62 میلی متر

56

63 میلی متر

57

64 میلی متر

58

65 میلی متر

59

66 میلی متر

60

67میلی متر

61

68 میلی متر

62

69 میلی متر

63

70 میلی متر

64

71 میلی متر

65

72 میلی متر

66

73 میلی متر

67

74 میلی متر

68

75 میلی متر

69